Lokaal werk

Versterken van het Vlaamse landelijke karakter

N-VA vindt de kennis van het Nederlands en integratie belangrijk, net zoals het Vlaamse karakter van Pepingen, waar de eerste tekenen van verfransing meer en meer zichtbaar zijn. De officiële taal van onze gemeente is en blijft het Nederlands, zowel in reclame als tijdens sport of culturele activiteiten. Wij pleiten voor een sterk inburgeringsbeleid voor vluchtelingen en migranten. Deze nieuwkomers moeten optimaal begeleid worden. Prioritair in dit onthaalbeleid is de verwerving van het Nederlands door alle gezinsleden.


Een veilig en mobiel Pepingen

Alle inwoners hebben recht op veilige en goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden naast een aantrekkelijk openbaar vervoer. Dit zowel in Pepingen centrum als in Beert, Bellingen, Bogaarden, Elingen en Heikruis. Prioritair voor N-VA is de aanpak van het sluipverkeer en de verkeersveiligheid zowel nabij scholen als binnen de bebouwde kom. Daarnaast pleiten wij resoluut voor een uitgebreider fietspaden- en voetgangersnetwerk. 


Je bent jong en je wil wat ...

N-VA wil samen met jou een tof en aangenaam beweeg-, feest- en ontmoetingsklimaat maken en bewaken. Hoe? Met een concreet uitgewerkt actieplan om initiatieven van jongeren te ondersteunen en tegelijkertijd respect en verantwoordelijkheid te waarborgen. Zo zal jong maar ook oud, fuifbeest of omwonende zich thuis voelen in een actief en leefbaar Pepingen! Jongeren dienen daarnaast de mogelijkheid hebben om in eigen streek te blijven wonen ondanks de dure bouw(grond)prijzen via een doordacht beleid.
65 + maar niet versleten

Het gekende systeem van “koepongs” in voege voor de leeftijdscategorie tot 25 jaar zou kunnen uitgebreid worden met soepons (senioren onder elkaar) voor de leeftijdscategorie vanaf 65 jaar. Wij willen onze senioren zo lang mogelijk kansen bieden door een zorgzame buurtwerking, sociale contacten, hen dichter bij het verenigingsleven te brengen en door meer inspraak in het beleid. Wij hopen hiermee ook de eenzaamheid van alleenstaande senioren te beperken want ook zij hebben recht op nog vele jaren in Pepingen.
Sportief en cultureel Pepingen

Wij streven naar een rijk en geïntegreerd vrijetijdsaanbod met voor elk wat wils. N-VA wil werken aan een zo breed mogelijk sportaanbod, met zelfs oog voor minder populaire sporten. Onze doelstelling blijft de bouw van een eigen sporthal zodat onze sportclubs er hun thuishaven hebben. Daarnaast willen wij “samen” sporten en bewegen promoten. Voorts ijvert N-VA voor een fris cultureel beleid met ruimte voor experimenten, vernieuwing en drempelverlagende initiatieven. Wij hechten veel belang aan Vlaamse amateurkunsten naast lokale pop- en rockgroepen, fanfares, harmonieën, koren, dansgroepen, amateurtoneel enz... 


Transparant gemeentebestuur

Om het draagvlak bij de bevolking te vergroten, is overleg voor, tijdens maar ook na de uitvoering van beleidsplannen essentieel. Open communicatie naar de bevolking en gemeenteraadsleden (meerderheid en oppositie) toe plaatst het schepencollege tussen en niet boven haar inwoners. Politici moeten de onafhankelijkheid van de adviesraden eerbiedigen en dit instrument niet gebruiken voor partijpolitieke spelletjes. N-VA vindt tenslotte dat het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie heeft en de daad bij het woord moet voegen wanneer het zijn burgers verplichtingen oplegt. Wij willen een halt toe roepen aan de politieke spelletjes uit het verleden, en een beleid voeren voor alle Pepingenaren